فارسی
نمایشگاه ها

ایزوگام گلبهار افتخار شرکت در چندین نمایشگاه بین اللملی را داشته که در زیر به چند مورد اشاره شده است

 

Image

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد

2011

 

Image

 

فستیوال فروش خجند

2010

 

Image

نمایشگاه تاجیکستان

2009
Image

نمایشگاه ترکمنستان

2008

Image

نمایشگاه تخصصی ساختمان

2002

 

 

Image

نمایشگاه تخصصی قیر تهران

2009

 

 

Image

نمایشگاه ساختمان و خدمات

2009

 

 

Image

نمایشگاه ازبکستان

2003

 

 

Image

نمایشگاه ساختمان و خدمات

2004

 

 

Image

نمایشگاه بین المللی افغانستان

2002